Forside

Er han go'?
Har optrådt hvor?
Hør ham spille

Fællessang:

- Den danske Sangskat

- Muntre gamle viser

- Wienermusik

- Julestue

Huskoncert

- Små klassiske Perler

- Mormors Favoritter
- i kirken

m/Sanger ell. Violinist

Folkedans for alle:

-Lanciers

-Ryste-sammen-dans

Dansehold i Lading

Højskoleaften
...eller -eftermiddag
- i sognegården
- i lokalcentret
- i virksomheden


CV

Udgivelser

Priser / Kontakt

Claus Jørgensens CV

Claus Jørgensen er født d. 16. januar 1939.
Opvokset i København; i et ”hjem med klaver” og megen sang og musik.
Matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen fra Lyngby Statsskole i 1958.
Uddannet med klaver og hørelærepædagogik fra Det kongelige danske Musikkonservatorium 1964.
Videregående klaverstudier hos pianist Ellen Gilberg og prof. Vladyslav Kedra i Warszawa.
Deltager i mange folkedansekurser, både med danske, østeuropæiske og amerikanske danse.
Ansat som docent i hørelære på Det jyske Musikkonservatorium 1965.
Fratrådte herfra – samtidig med sit 40-års-jubilæum – i september 2005.

Aktiviteter INDEN for Det jyske Musikkonservatoriums rammer:

Strukturerede sit fag hørelære, der kort fortalt går ud på: nodelæsning, rytmelære, bladsang, akkordlære samt nedskrivning af aflyttet musik. Var med til at uddanne ca. en snes hørelærepædagoger.
Udarbejdede i 1969 hørelærebogen Noder, rytmer og toner, der stadig er grundbog ved mange musikuddannelsesinstitutioner. 

Fik gennemtrumfet anskaffelse af et keyboardlaboratorium og lancerede samtidig det dengang stærkt forkætrede begreb brugsklaver, der bl.a. går ud på at spille efter becifringer eller gehør, f.eks. til fællessang, et fag som de fleste dengang ikke mente hørte hjemme på et musikkonservatorium.

Kæmpede gennem flere år – sammen med Ejnar Kampp (Det kongelige danske Musikkonservatorium) – for oprettelsen af den Almen musikpædagogiske uddannelse (AM), og da det endelig lykkedes for dem i 1972, blev de pålagt hvervet at udarbejdede fælles struktur og studieplaner for faget i dets opbygningsfase.

Claus Jørgensen havde gennem næsten alle årene sæde i konservatoriets øverste råd, og var igennem 11 år tillige konservatoriets prorektor, i hvilken egenskab han ledte og var censor ved de fleste af konservatoriets klassiske diplom- og afgangseksaminer samt delprøver. På landsplan var han ofte ministerielt udnævnt beskikket som censor ved afsluttende eksaminer inden for sine fagområder.

Med henblik på oprettelsen af en Folkemusikalsk Uddannelse i Det jyske Musikkonservatoriums regi, tog han på flere studierejser til både Norge og Sverige, hvor han besøgte konservatorier og akademier med folkemusikalsk studieretning. Desværre var modstanden i Århus så stærk og langtrukken, at ideen blev overtaget af Det fynske Musikkonservatorium, hvor uddannelsen nød stor succes indtil den blev flyttet til Esbjerg.

Claus Jørgensen kunne i 2005 fejre sit 40-års jubilæum som docent ved Det jyske Musikkonservatorium og fratrådte samtidig sin faste stilling. Fungerer nu kun freelance som pianist, klaverspillende foredragsholder, leder af sangeftermiddage/aftener samt som folkedanseinstruktør.

Aktiviteter UDEN for Det jyske Musikkonservatorium

Siden 1964 har Claus Jørgensen, 1 eller 2 uger hver sommer, fungeret som kursusinstruktør på forskellige højskoler i forskellige regier: Danmarks Sanglærerforening, De danske (Folke)musikskoler, Dansk musikpædagogisk Forenings sommerkurser. De sidste 30 år har Claus Jørgensen hvert år fast fungeret som instruktør på ét eller to af Uldum Højskoles sommerkurser, hvor han har stået for folkedans, koncert, aftenunderholdning og ledelse af fællessang.

I perioden 1971-76 overdrog Jette Tikjøb sin "Aarhus Folkemusikskole", der nu hedder Århus Musikskole, til Claus Jørgensens uindskrænkede ledelse. På de 5 år lykkedes det ham at fordoble både musikskolens elevtal og lærerstab (som han jo kunne håndplukke blandt konservatoriets afgangselever).
Af nyskabelser indførte Claus Jørgensen bl.a. – som det første sted i landet – Suzuki-violinundervisning og keyboardlaboratorium, der begge efterhånden er blevet standardudstyr på alle landets musikskoler.

Udover at have undervist på Folkemusikskolen (hvor han udviklede sine klaverskole-ideer), har Claus Jørgensen i kortere åremål undervist i musikteori, hørelære og brugsklaver på Århus Universitet (Musikinstituttet), på Danmarks lærerhøjskolers efteruddannelseskurser samt på kurser i regi af det af Statens Musikråd nedsatte "Udvalg til efteruddannelse af musikundervisere", herunder bl.a. en 3-årige uddannelse i musikterapi, som Claus Jørgensen selv var drivkraften bag. I det pågældende udvalg sad han tillige, gennem en lang årrække, som de danske musikkonservatoriers fælles repræsentant.

Efter at Claus Jørgensen holdt op som inspektør på Musikskolen i 1976 og fik mere tid, har han i tiden frem til nu

holdt over 1000 foredrag, bygget op omkring fællessang og klaverfremførelser; i lokalcentre og sognegårde, på højskoler og plejehjem. Se endvidere under "Optrådt Hvor?".
Som regel optræder Claus Jørgensen alene, men medbringer nu og da en sanger eller en violinist. De fleste af hans optrædener har fundet sted i Århusområdet, og her oftest i regi af et af de stedlige oplysningsforbund. Jævnligt bliver han dog også hidkaldt langvejs fra.

Siden 1976 har Claus Jørgensen endvidere haft folkedansehold, oprindelig mest med balkandanse, senere også med danske folkedanse og traditionel amerikansk squaredance; oprindelig i gymnastiksale i Århus, men i 1989 rykkede han ud til hyggeligere lokaler og leder nu dansehold i Lading forsamlingshus hver anden mandag på 29. år.

Fra 1977-92 var Claus Jørgensen endvidere – som lærer i dansemusik-teori og -historie – fast knyttet til Danske Folkedanseres danselederkursus, der afholdes tilbagevendende hver sommer på Nørgaards Højskole i Bjerringbro.

Endelig har Claus Jørgensen produceret nogle radio- og TV-udsendelser samt udgivet et dusin folkedanse- og klaverhæfter, som han (før computerens indtog) selv layoutede, skrev i hånden eller på maskine og i de fleste tilfælde selv tegnede noderne til. Kun den senere udkomne Lanciersbog har han udarbejdet i samarbejde med Bogan's forlag.

I kølvandet på de nævnte udgivelser og TV-udsendelser har Claus Jørgensen afholdt talrige weekend-kurser for skolelærere, idræts- og musikpædagoger, primært omkring den elementære indføring i såvel folkedans som klaver-metodik og -sammenspil. Bl.a. var han flere gange i træk instruktør på Nordisk musikpædagogisk Unions kongresser.

Aktiviteter de senere år

Efter sin fratrædelse fra Det jyske Musikkonservatorium i 2005 har Claus Jørgensen fortsat haft fuld gang i sine udadrettede "folkelige" aktiviteter i lokalcentre, sognegårde, idrætsforeninger og forsamlingshuse mv: som leder af fællessang, som huskoncertpianist og som folkedanseinstruktør. Eksempelvis vil aktiviteter i tiden oktober 2017 til februar 2018 fremgå HER