Forside

TEKSTER

DIVERSE

Kontakt
CV

Udgivelser

 

Udadrettede aktiviteter:

Kalender
Er han go'?
Hør ham spille

Fællessang:

- Den danske Sangskat

- Muntre gamle viser

- Julestue

Huskoncert

- Små klassiske Perler

- Mormors Favoritter
- Wienermusik, evt:
m/Violinist eller Sanger

 

Festlige kredsdanse
Familiefest-dans
Ryste-sammen-dans

Flere dansetilbud
Lanciers

Højskoleaften
...eller -eftermiddag
- i sognegården
- i lokalcentret
- i virksomheden

Priser / Kontakt

 

Claus Jørgensens CV

Claus Jørgensen er født d. 16. januar 1939 i København (Østerbro).
Opvokset i København og Kgs. Lyngby, i et ”hjem med klaver” og megen sang og musik.
Matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen fra Lyngby Statsskole i 1958.

Uddannet med klaver og hørelærepædagogik fra Det kongelige danske Musikkonservatorium 1964 af docent, pianist Helge Nørgaard og professorerne Jørgen Jersild, Finn Høffding og Svend Weatergaard. Videregående klaverstudier hos pianist Ellen Gilberg og prof. Vladyslav Kedra i Warszawa.

Har deltaget i mange folkedansekurser, både med danske, østeuropæiske og amerikanske danse. Specielt mange med folke- og squaredanceinstruktøren Rickey Holden.

Ansat som docent i hørelære på Det jyske Musikkonservatorium 1965.
Fratrådte herfra – samtidig med sit 40-års-jubilæum – i september 2005.

Aktiviteter INDEN for Det jyske Musikkonservatoriums rammer:

Strukturerede sit fag hørelære, der kort fortalt går ud på: nodelæsning, rytmelære, bladsang, akkordlære samt nedskrivning af aflyttet musik. Var med til at uddanne ca. en snes hørelærepædagoger.
Udarbejdede i 1969 hørelærebogen Noder, rytmer og toner, der stadig (i 2020) er grundbog ved mange musikuddannelsesinstitutioner. 

Fik gennemtrumfet anskaffelse af et keyboardlaboratorium og lancerede samtidig det dengang stærkt forkætrede begreb brugsklaver, der bl.a. går ud på at spille efter becifringer eller gehør, f.eks. til fællessang, et fag som de fleste dengang ikke mente hørte hjemme på et musikkonservatorium.

Kæmpede gennem flere år – sammen med docent, prorektor Ejnar Kampp (Det kongelige danske Musikkonservatorium) – for oprettelsen af den Almen musikpædagogiske uddannelse (AM), og da det endelig lykkedes for dem i 1972, blev de pålagt hvervet at udarbejdede fælles struktur og studieplaner for faget i dets opbygningsfase. Se endvidere AM's historie.

Deltog, sammen med kollegaen Mogens Helmer Petersen, i adskillige internodiske konferencer, der skulle bane vejen for, at musikformidling blev oprettet som selvstændigt fag, i det mindste kursusforløb, ved de videregående musikuddannelser.

Claus Jørgensen havde gennem næsten alle årene sæde i konservatoriets øverste råd, og var igennem 11 år tillige konservatoriets prorektor, i hvilken egenskab han ledte og var censor ved de fleste af konservatoriets klassiske diplom- og afgangseksaminer samt delprøver. På landsplan var han ofte ministerielt udnævnt beskikket som censor ved afsluttende eksaminer inden for sine fagområder.

Med henblik på oprettelsen af en Folkemusikalsk Uddannelse i Det jyske Musikkonservatoriums regi, tog han på flere studierejser til både Norge og Sverige, hvor han besøgte konservatorier og akademier med folkemusikalsk studieretning. Desværre var modstanden i Århus så stærk og langtrukken, at uddannelsen blev overtaget af Det fynske Musikkonservatorium og senere flyttet til Esbjerg.

Claus Jørgensen kunne i 2005 fejre sit 40-års jubilæum som docent ved Det jyske Musikkonservatorium og fratrådte samtidig sin faste stilling. Fungerer nu kun freelance: Som pianist, klaverspillende foredragsholder, leder af sangeftermiddage/aftener samt som folkedanseinstruktør.

Aktiviteter UDEN for Det jyske Musikkonservatorium

Siden 1964 og frem til 2019 har Claus Jørgensen, 1 eller 2 uger hver sommer, fungeret som kursusinstruktør på forskellige højskoler i forskellige regier: Danmarks Sanglærerforening, De danske (Folke)musikskoler, Dansk musikpædagogisk Forenings sommerkurser. Specielt har han gennem over 40 år hvert år fungeret som instruktør på ét eller to af Uldum Højskoles sommerkurser, hvor han har stået for folkedans, koncert, aftenunderholdning og ledelse af fællessang.

I perioden 1971-76 overdrog Jette Tikjøb sin "Aarhus Folkemusikskole", der nu hedder Århus Musikskole, til Claus Jørgensens uindskrænkede ledelse. På de 5 år lykkedes det ham at fordoble både musikskolens elevtal og lærerstab (som han jo kunne håndplukke blandt konservatoriets afgangselever).
Af nyskabelser indførte Claus Jørgensen bl.a. – som det første sted i landet – Suzuki-violinundervisning og keyboardlaboratorium, der begge efterhånden er blevet standardudstyr på alle landets musikskoler.

Udover at have undervist på Folkemusikskolen (hvor han udviklede sine klaverskole-ideer), har Claus Jørgensen i kortere åremål undervist i musikteori, hørelære og brugsklaver på Århus Universitet (Musikinstituttet), på Danmarks lærerhøjskolers efteruddannelseskurser samt på kurser i regi af det af Statens Musikråd nedsatte "Udvalg til efteruddannelse af musikundervisere".
Herunder fik Claus Jørgensenen oprettet og stod for en 3-årig uddannelse i musikterapi, med bl.a. musikterapeuten Karin Annelise Dyhr som underviser.
I det pågældende udvalg sad han tillige, gennem en lang årrække som de danske musikkonservatoriers fælles repræsentant.

Efter at Claus Jørgensen holdt op som inspektør på Musikskolen i 1976 og fik mere tid, har han i tiden frem til 2023 holdt over 1000 foredrag, bygget op omkring fællessang og klaverfremførelser; i lokalcentre og sognegårde, på højskoler og plejehjem.

Som regel optræder Claus Jørgensen alene, men medbringer nu og da en sanger eller en violinist. De fleste af hans optrædener har fundet sted i Århusområdet, og her oftest i regi af et af de stedlige oplysningsforbund. Jævnligt bliver han dog også hidkaldt langvejs fra. Se endvidere under Kalender.

Siden 1976 har Claus Jørgensen endvidere haft folkedansehold, oprindelig mest med balkandanse, senere også med danske folkedanse og traditionel amerikansk squaredance; oprindelig i gymnastiksale i Århus, men i 1989 rykkede han ud til hyggeligere lokaler i Lading Forsamlingshus, hvor hans dansehold fungerede hver anden mandag gennem 29 år.

Fra 1977-92 var Claus Jørgensen endvidere – som lærer i dansemusik-teori og -historie – fast knyttet til Danske Folkedanseres danselederkursus, der afholdes tilbagevendende hver sommer på Nørgaards Højskole i Bjerringbro.

Endelig har Claus Jørgensen produceret nogle radio- og TV-udsendelser samt udgivet et dusin folkedanse- og klaverhæfter, som han (før computerens indtog) selv layoutede, skrev i hånden eller på maskine og i de fleste tilfælde selv tegnede noderne til. Kun den senere udkomne Lanciersbogen har han udarbejdet i samarbejde med Bogan's forlag.

I kølvandet på de nævnte udgivelser og TV-udsendelser har Claus Jørgensen afholdt talrige weekend-kurser for skolelærere, idræts- og musikpædagoger, primært omkring den elementære indføring i klaver-metodik og -sammenspil samt folkedans. Bl.a. var han flere gange i træk instruktør på Nordisk musikpædagogisk Unions kongresser.

Aktiviteter de senere år

Efter sin fratrædelse fra Det jyske Musikkonservatorium i 2005 har Claus Jørgensen fortsat haft fuld gang i sine udadrettede "folkelige" aktiviteter i lokalcentre, sognegårde, idrætsforeninger og forsamlingshuse mv: som leder af fællessang, som huskoncertpianist og som folkedanseinstruktør. I de seneste år dog gradvis nedtrappende. Oversigt over de senere års aktiveteter kan ses her: Kalender.

Senest, i 2021 har Claus Jørgensen skrevet en artikel om et emne, der altid har optaget ham: Om hvor frit 1800-tals-musikere sansynligvis forholdt sig til noderne. Spillede fx Chopin sine egen valse og mazurkaer præcis, som han noterede dem? Eller afveg han kraftigt fra de tre lige lange slag, som noderne foreskriver?
Artiklen (på 7500 ord) er udgivet på det netbaserede musiktidsskrift Publimus. Den kan frit læses her: VALSENS FOR TIDLIGE 2-SLAG.

Privat

Siden 1980 har Claus Jørgensen holdt musikaftener i sit private hjem 3–4 gange om året, gennemgående med sig selv ved klaveret, med solospil og som akkompagnetør. Mange musikere fra såvel klassiske som folkemusikalske genrer inviteres på skift. Man har således kunnet opleve klassisk sang, visesang, guitar, banjo, ukulele, violin, klarinet, fløjte, blokfløjte og sågar sav! Fællessang, oplæsning eller fortælling om et specielt emne er tilbagevendende ingredienser.

Claus Jørgensens fritidsinteresser: Klaver (at spille og transkribere ikke-klavermusik til klaversats). Religion (reinkarnation og kristendom). Arbejde ved computeren (mailkorrespondance og hjemmeside). Ture i Danmark (til fods, gerne i skove og i bil til spændende steder). Fortidsmysterier (vikingetidens på linje liggende borganlæg og pyramiderne i Bosnien). Det uforklarlige (telepati og forudviden), Etymologi (ord og stednavne), Historisk topografi (forsvundne byer og infrastruktur).
IKKE: Hverken sport, biler, have eller madlavning.

Siden 2019 har Claus Jørgensen været i et fast forhold med, men er dog ikke samboende med Charlotte Røjgaard.

Claus Jørgensen har fem voksne børn:
Jacob. Lærer i Alexander-teknik, systemudvikler og karateinstruktør
Cissela. Skolebuschauffør, handicap-hjælper og plejehjemsassistent
Nanna, Kirkesanger og freelance-sopran
Benjamin, Læge, PhD-studerende, foredragsholder og folkemusiker
Julian, Radiojournalist, foredragsholder og pianist i tre folkemusik-"bands"; www.JulianSvejgaard.dk